Jak przygotować podłoże pod posadzkę?

 

Podłoże, na którym mają być wykonywane warstwy podłogowe, musi spełniać określone wymagania.
Dlatego przed zastosowaniem materiału, konieczne jest przeprowadzenie właściwej oceny podłoża i jeśli konieczne to również dokonanie jego naprawy, wzmocnienia, oczyszczenia. W przypadku wykonywania warstw uszczelniających, posadzek szczelnych dla pary wodnej, jastrychów i posadzek wrażliwych na wilgoć bezwzględnie wymagane jest zabezpieczenie podłoża przed zawilgoceniem z zewnątrz.

 

 

OCENA PODŁOŻA

Pełna ocena podłoża powinna obejmować sprawdzenie:
  • powierzchniowej twardości pozwalające stwierdzić występowanie wierzchnich warstewek spoiw np. mleczka cementowego,
  • wytrzymałości na odrywanie,
  • wytrzymałości na ściskanie,
  • wilgotności podłoża, stopnia zabrudzenia podłoża substancjami zmniejszającymi przyczepność w tym głównie tłuszczami i olejami, z określeniem głębokości penetracji.

Ocena podłoża


Ocenie powinny podlegać również:
  • nierówności podłoża (pomiar wielkości odchyleń listwą długości 2 m i dodatkowo niwelatorem na dużych powierzchniach),
  • prawidłowość ukształtowania spadków podłoża, sposób odprowadzania wód opadowych (tarasy, balkony) lub wody technologicznej np. w mokrych pomieszczeniach produkcyjnych), obecność dylatacji obwodowych, konstrukcyjnych, termicznych, przeciwskurczowych, wielkość pól dylatacyjnych,
  • występowanie ubytków i pęknięć w podłożu, ich wielkość, przyczyna powstania oraz układ.


Wiek i wilgotność podłoża

Wiek podłoża bezpośrednio związany jest z przyrostem wytrzymałości, wilgotnością, zachodzeniem naprężeń wewnętrznych i odkształceń wywołanych naturalnym zjawiskiem skurczu. Dla każdego systemu podano wymagania, co do wieku podłoża i jego dopuszczalnej wilgotności. W tabelach technologii wykonywania robót określony jest upływ czasu poprzedzający wykonywanie kolejnej warstwy. Informacje te odnoszą się do temperatury powietrza i podłoża +23°C oraz do wilgotności względnej powietrza 50%.

W przypadku mniej korzystnych warunków, upływ czasu musi być odpowiednio dłuższy, a najlepiej potwierdzony pomiarem wilgotności. Pomiar wilgotności podłoża jest szczególnie ważny, gdy wykonywane będą warstwy szczelne, lub gdy stosowane materiały są wrażliwe na wilgoć.


NAPRAWA PODŁOŻA

Pęknięcia podłoża są konsekwencją błędów projektowych, przedwczesnych lub nadmiernych obciążeń albo niewłaściwego wykonywania robót. Należy przede wszystkim ustalić przyczynę powstania uszkodzeń. Trzeba stwierdzić czy pęknięcia się ustabilizowały, czy też istnieje możliwość powstawania dalszych uszkodzeń jako wynik osiadania, skurczu, odkształceń konstrukcji itp. Podczas dokonywania oględzin podłoża, należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość jego dylatowania: rodzaj i przebieg dylatacji, wielkości i proporcje pól dylatacyjnych.

Podłoże powinno posiadać swobodę odkształceń pod wpływem obciążeń mechanicznych i termicznych. Do naprawy pęknięć oraz wypełnienia ubytków w podłożu służy Knauf M1 Repair Masa naprawczo-wyrównująca, którą możemy stosować w zakresie od 3 do 50 mm.


Zabrudzenia podłoża

Substancje oleiste, tłuszcze, smary, woski, bitumy wykluczają odpowiednią przyczepność wylewanych mas samopoziomujących. Takie substancje należy całkowicie usunąć poprzez skuwanie lub frezowanie.

Jeśli głębokość penetracji zabrudzeń jest znaczna (powyżej 1 cm) lub gdy powierzchniowe zabrudzenia są trudne do usunięcia, wtedy warto rozpatrzyć możliwość wykonania szybko sprawnego jastrychu na warstwie oddzielającej, który będzie stanowić podłoże dla warstw wyrównujących i posadzek. W przypadku pyłów i błota na ogół wystarcza dokładne zamiecenie, mechaniczne usuwanie wyschniętych zanieczyszczeń i ostateczne odkurzenie.

Mechanicznego usunięcia wymagają warstwy podłoża o niskiej wytrzymałości. Należy do nich zaliczyć warstewki mleczka cementowego, często obecne na powierzchni zdawałoby się bardzo mocnego betonu.

Również na powierzchni podłoży anhydrytowych tworzy się gładka warstewka spoiwa, która nie zapewnia odpowiedniej przyczepności. W takich przypadkach podłoże należy oczyścić poprzez szlifowanie stalowymi szczotkami, grubym papierem ściernym lub poprzez frezowanie. Pracochłonne, ale konieczne jest usunięcie śladów mechanicznych zacieraczek, startych opon, elastycznych powłok malarskich, miękkich resztek klejów itp. Podłoża z trudnymi do usunięcia, twardymi resztkami klejów powłok malarskich można zagruntować środkiem gruntującym
Knauf Haftemulsion.
 

 

 

Zobacz, co kupić

 

Potrzebne produkty

 

 
Knauf M1 Repair
Masa naprawczo-wyrównująca 3-50 mm
 
Knauf Haftemulsion
Środek gruntujący

 

 

Wykorzystywane systemy

 

 
M-Line
M-Line KNAUF Samopoziomujące podkłady cementowe 3-30 mm