Polityka prywatności Knauf Bełchatów

Polityka Prywatności określa jakie dane i na jakich zasadach przetwarzamy.

Administrator

Administratorem Państwa danych jest Knauf Bełchatów Sp.  z o.o. z  siedzibą w Rogowcu, ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000145631, NIP: 769-10-04-724, kapitał zakładowy: 143 738 815,00 PLN

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Państwa 
o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Administratora również z uwagi na możliwość gromadzenia danych, które mogą być uważane za dane osobowe za pomocą formularzy kontaktowych lub rejestracyjnych znajdujących się na stronie internetowej Administratora.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO.

D
ane osobowe mogą być przetwarzane w jednym lub kilku niżej wymienionych celach:

- opracowania i udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz w celu obsługi roszczeń wynikających z udzielonych odpowiedzi zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO,

- wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; /przedstawienia lub zbierania ofert współpracy, negocjacji warunków handlowych, zawarciem umowy/ zgodnie z art. 6 punkt 1 lit b RODO,

- składania zamówień, obsługi zamówień i dostaw zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO.

- w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacjizgodnie z art. 6 punkt 1 lit f i/lub a RODO, 

- w celu obsługi reklamacji zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f RODO,

- w celu ochrony administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy, zgodnie z art. 6 punkt 1 lit f i/lub a RODO, 


W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania zapytamy 
o zgodę i poinformujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania.

Jakie dane przechowujemy

Przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer identyfikacji podatkowej, numer REGON, numer rejestracyjny pojazdu, miejsce załadunku/rozładunku, numer konta bankowego, wszelkie niezbędne dokumenty. Jesteśmy uprawnieni do przechowywania innych danych, które są niezbędne do realizacji celu. W takim przypadku dane te będą każdorazowo oznaczane jak dane niezbędne do realizacji celu.
W celu 
trwającej i/lub przyszłych rekrutacji przechowujemy ponadto dokumenty przesłane przez Państwa: curriculum vitae, list motywacyjny.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez:

- okres konieczny do realizacji celu

- podczas trwającej 
współpracy oraz 5 lat po zakończeniu roku obrotowego po roku, w którym została zakończona współpraca. Następnie Państwa dane osobowe będą podlegały anonimizacji lub usunięciu

- w przypadku realizacji projektów rekrutacyjnych – dane będą przechowywane przez okres 12 miesięcy po zakończeniu projektu lub dłużej - za Państwa zgodą na potrzeby innych, przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Przysługujące Państwu prawa

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania /poprawiania, uzupełniania/usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przysługuje  Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie maila na adres [email protected] Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody przed jej cofnięciem.
W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit f RODO ma Pani/Pan prawo do tego aby w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wnieść sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

Wszystkie te prawa mają zastosowanie w zakresie dopuszczonym przez RODO.

Prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres: ul. Gipsowa 3, 97-427 Rogowiec; mail [email protected]

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo oraz przekazywanie i udostępnianie danych

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Państwa danych. Jako administrator dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych
Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być udostępniane ograniczonej liczbie odbiorców, którzy potrzebują tych informacji wyłącznie do wykonywania swoich obowiązków. Państwa dane będą udostępniane partnerom Administratora uczestniczącym w procesach biznesowych oraz podmiotom świadczącym usługi na zlecenie AdministratoraDane te mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie do osiągnięcia celu.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w przypadku, gdy przekazanie danych:

a)    jest niezbędne do wykonania zawartej z Panią / Panem umowy,

b)    jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Pani / Pana interesie,

c)    jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego,

d)    jest niezbędne ze względu na posiadane roszczenia,

e)    jest niezbędne do ochrony Pani / Pana żywotnych interesów,

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego.

Dodatkowe informacje

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. lecz może okazać się konieczne w przypadku gdy zajdzie konieczność skontaktowania się z Panią/ Panem w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub też świadczenia innych dodatkowych usług, które zostały wskazane powyżej.

W przypadku gdy Administrator umożliwia założenie konta dla Pani/ Pana, podanie może być warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy rejestracji konta.

Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

W kwestiach, związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować drogą elektroniczną [email protected]